Menu Zavřeno

Škola DiviZna

Téma školství se line diskuzemi na všech úrovních a dlouho. Řeší se platy, koncepce, rušení škol i zakládání těch nových. Něco tak zdánlivě stabilního, o čem jsme měli vždy poměrně jasnou a společně sdílenou představu, se otřásá v základech. Rady si s tím neví ani stát, ani odborníci. Vznikají různá sdružení učitelů, rodičů, metodiky, kurzy, programy. Zdá se, že téma školství je určitým obrazem doby. Laboratoří, ve které se znovu učíme odpovídat na základní otázky „kdo jsme, kam jdeme, co je pro život důležité, co potřebujeme umět a vědět“. A tak nás rodiče nestabilita školství tak trochu vrací do školních lavic. Chtě nechtě si podobně radikální otázky, tedy otázky, které jdou ke kořenu věcí, klademe i my, když přemýšlíme, do jaké školy má naše dítě chodit. Nabídka se totiž neustále rozšiřuje. Pokud tedy nebydlíme někde úplně odříznuti od světa, kde si nemůžeme volit. Ale jsou i tací rodiče, kteří v touze po tom, dát dětem to nejlepší, na sebe berou roli taxikáře.

Z čeho si dnes vlastně člověk může vybírat? Pedagogických směrů a přístupů je nepřeberně, klasickou školou s převažující frontální výukou počínaje, přes nejrůznější propracované alternativní vzdělávací systémy (montessori, daltonské, waldorfské, laboratorní, scio školy,…) a domácím vzděláváním konče. Pro školy, které chtějí reagovat ve vzdělávání na měnící se dobu, požadavky rodičů a které hledají inspirace v alternativních pedagogických směrech, se v poslední době používá souhrnný název inovativní školy.

Kuřim, jako město rozvíjející se, plné mladých rodin, je ideálním místem pro to praxi moderní pedagogiky zde realizovat. Stále více rodičů by vítalo možnost alternativního vzdělávání v místě bydliště, kdy odpadá každodenní cestování s dětmi do školy a vytržení ze společenství kamarádů v místě bydliště. Spolek Collegium pro vita creante nabízí koncept školy, který vychází z pedagogiky waldorfské, ale doplňuje ji o praktické zkušenosti jiných pedagogických směrů. Základní škola DiviZna, se kterou spolek přichází, sice ještě nemá pevné sídlo, ale postupně se v Kuřimi zabydluje. Spolek v tomto roce zahájil činnost kroužku pro maminky s předškolními dětmi a začal vážně jednat o prostorách pro školu základní.

Co my, iniciátoři vzniku nové školy, považujeme v dnešní době za nejdůležitější? Na čem chceme dobrou školu zakládat? Za základní prvky vzdělávacího programu považujeme zejména učení v souvislostech, důraz na vlastní prožitek a zkušenost, která propojuje život žáka ve škole, rodině, místě bydliště a světě. Dále slovní hodnocení žáka, které je zaměřeno na posouzení individuálních vloh každého dítěte a pomáhá udržovat vnitřní motivaci k učení. Naším cílem je rozvíjet osobnost žáka nejen zprostředkováváním znalostí, ale zejména budováním konkrétních kompetencí, které uplatní při řešení problémů a vytváření vlastních postojů ve svém každodenním životě. Považujeme za důležité, aby si děti dokázaly najít pevné místo ve společnosti – nejprve v komunitě školy, kterou navštěvují, v místě, kde bydlí a které důvěrně znají, a potom v budoucnu také v prostoru naší země, Evropy i celého světa. K tomu potřebují být vybaveny nejen tolik zdůrazňovanou a v dnešní době nezbytnou znalostí cizích jazyků, ale zejména komunikačními a sociálními dovednostmi. Pravidelnou uměleckou aktivitou (hudební, výtvarnou, řemeslnou i dramatickou) chceme v dětech rozvíjet citlivost i tvořivost, které jistě v dospělosti využijí v mezilidských vztazích i při řešení jakékoli životní výzvy. Chceme vytvářet inspirativní a současně bezpečný prostor, založený na dobrých mezilidských vztazích, kde se může volně rozvíjet jak individualita, tak schopnost spolupráce. Blízký vztah s rodiči a spolupráci s nimi považujeme za neodmyslitelnou součást školy. Rodiče jsou aktivními spolutvůrci a podporovateli školy, základním partnerem jejího komunitního rozměru.

Martin Nawrath, podporovatel vzniku školy
Zuzana Poláčková, učitelka

Více se o škole DiviZna dozvíte na novém webu www.skoladivizna.cz